ELEKTRICITEITSWET 1998 PDF

0 Comments

WJZ/, tot wijziging van de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet en Gaswet in verband met de implementatie van de. Elektriciteitswet De elektriciteitswet kan hier worden ingezien: http:// Back to top. Elektriciteitswet National Legislation (The Netherlands). Country, The Netherlands. URL, Categories.

Author: Muktilar Nikoll
Country: Cuba
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 11 July 2011
Pages: 401
PDF File Size: 9.75 Mb
ePub File Size: 18.56 Mb
ISBN: 498-7-87232-829-9
Downloads: 30225
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kit

Artikel 42a Toon relaties in LiDO. Artikel 15 Toon relaties in LiDO. Artikel 72l Toon relaties in LiDO.

Het verslag bevat een overzicht van de behaalde resultaten en genomen maatregelen. Begripsbepalingen Toon relaties in LiDO. Artikel 72a Toon elektriciteitwset in LiDO. Artikel 44 Toon relaties in LiDO. De aangewezen persoon verstrekt uitsluitend opdrachten ter bescherming van het belang, bedoeld in de tweede volzin.

Overige algemene bepalingen Toon relaties in LiDO. Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Artikel 20 Toon relaties in LiDO. Artikel 77i Toon relaties in LiDO. Dit onderdeel is nog niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen.

Het transport van elektriciteit moet ook verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van onderhoud. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vergoedingen is, voor zover al niet van toepassing, titel 4. Indien uit een overeenkomst met betrekking tot een net of een ander bedrijfsmiddel voortvloeit dat met ingang van een datum, gelegen na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Been netbeheerder behoort tot een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort elektrkciteitswet in Nederland elektriciteit produceert, is het in dat artikel voorgestelde artikel 10b, eerste lid, van de Elektriciteitswet niet van toepassing gedurende dertien weken na die datum.

  AD&D 2ND EDITION DEITIES AND DEMIGODS PDF

Artikel 9a Toon relaties in LiDO. Artikel 43 Toon relaties in LiDO. Artikel 12 Toon relaties in LiDO. Artikel 19a Toon relaties in LiDO. Artikel 77p Toon relaties in LiDO. Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 80 Toon relaties in LiDO.

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Artikel 77c Toon relaties in LiDO. Artikel 20e Toon relaties in LiDO. Artikel 77a Toon relaties in LiDO. De netbeheerder legt een exemplaar van zijn jaarrekening, de daartoe behorende toelichting elektrickteitswet de daarbij gevoegde verklaring voor een ieder ter inzage in al zijn kantoren en zendt een exemplaar daarvan aan de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 4a Toon relaties in LiDO. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.

EUR-Lex Access to European Union law

Artikel 26 Toon relaties in LiDO. Artikel 54 Toon relaties in LiDO. Artikel 9b Toon relaties in LiDO. Taak ten aanzien van energiebesparing en bevordering van duurzame energie Toon relaties in LiDO.

Artikel 41e Toon relaties in LiDO. Onze Minister kan een netbeheerder een aanwijzing geven in het kader van de bescherming van de netten tegen een mogelijke invloed van buitenaf, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel q. Deze tegenprestatie kan zowel bestaan uit elektricitektswet periodieke uitkering als uit een contant bedrag ineens.

Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Artikel 52 Toon relaties in LiDO. Artikel 72 Toon relaties in LiDO. De maatregelen behoeven de goedkeuring van Onze Minister. De Autoriteit Consument en Markt kan deze termijn eenmaal met vier weken verlengen. Artikel 31 Toon relaties in LiDO. Vergelijken van eletriciteitswet Wijzigingswet Elektriciteitswet en Gaswet nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer “, inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op.

  FONO ALMANCA DILBILGISI PDF

Elektriciteitswet

Indien de Autoriteit Consument en Markt van deze bevoegdheid gebruik maakt is artikel 4: Het reglement bevat in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag elektriciteitswer werknemers die ertoe strekken dat discriminatie als bedoeld in de vorige volzin wordt voorkomen.

Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een onafhankelijke positie van netbeheerders ten aanzien van productie- handels- en leveringsbedrijven van elektriciteit en gas te bevorderen en ook overigens nadere eisen te stellen aan de taken van netbeheerders en aan de uitvoering daarvan. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt een beleidsregel vast betreffende de beoordeling van doelmatigheid, bedoeld in de artikelen 20d en 20e, vierde lid.

Artikel 77j Toon relaties in LiDO. Artikel 75 Toon relaties in LiDO. Onze Minister weigert goedkeuring indien de statuten na de wijziging niet in overeenstemming zijn met dit artikel. Artikel 19988 Toon relaties in LiDO. Artikel 41b Toon relaties in LiDO.