DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

0 Comments

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Yok Nagore
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 7 February 2013
Pages: 396
PDF File Size: 17.97 Mb
ePub File Size: 20.93 Mb
ISBN: 942-8-63173-943-8
Downloads: 7097
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bralrajas

Asa cum s-a precizat in literatura juridica22, in cazul in care un minor intre 16 si 18 ani face un legat cu privire la intreaga sa mostenire, acest legat nu va fi un legat universal ci un legat cu titlu universal intrucit art. Este evident ca aceste doua cauze de revocare judecatoreasca se produc in timpul vietii testatorului iar, pe linga acestea doua, art.

In ce priveste caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor, asa cum rezulta ele din prevederile Legii nr. Din analiza textelor legale amintite mai sus rezulta dqn atunci cind reprezentarea este admisa ea opereaza: Efecte fata de mostenitorul nedemn. Ba mai mult se poate intimpla ca intreaga mostenire sa fie absorbita de celelalate legate si datorii sau sarcini cind se vorbeste de asa numitul legat universal fara emolument.

Aceste dispozitii pot fi puse in executare de catre mostenitorii legali ai defunctului sau de catre legatarii universali48, dar testatorul poate desemna prin testament una sau chiroca multe persoane care sa aibe aceasta misiune si anume de a aduce la indeplinire intocmai dispozitiile testamentare, care poarta denumirea de executori testamentari.

Transmisiunea succesorala este o transmisiune indivizibila. Asadar, indiferent ca bunurile sunt mobile sau imobile, drepturi reale sau de creanta, ca se mostenesc pe linie materna sau paterna ca au fost dobindite prin mostenire sau achzitionate se vor transmite dupa aceleasi reguli.

  INVESTIGAO OPERACIONAL PDF

Ratiunile pentru care testatorul procedeaza la desemnarea de executori testamentari pot fi multiple. Notiunea de domiciliu este cea precizata de art. Locul deschiderii succesiunii este: Dovada faptului ca testatorul a cunoscut ca bunul nu-i apartine revine legatarului interesat, dwn avind posibilitatea sa se foloseasca in aceste succesiuuni de orice mijloc de proba si putind folosi chiar elemente dinafara testamentului.

Pentru ca un testament nou succesiunii echivaleze cu o revocare tacita se impun anumite conditii: Daca testatorul nu cunostea ca bunul nu-i apartine si totusi a dispus de el legatul va fi cosiderat nul potrivit art.

Impartirea mostenirii intre descendentii de gradul I se face in mod egal sau pe capete. Principiul prioritatii clasei de mostenitori Primul principiu al devolutiunii succesorale legale este acela potrivit caruia succesorii sunt chemati la mostenire in ordinea claselor de mostenitori.

Mostenitorii legatarului dobindesc dreptul asupra acestuia, indiferent ca este vorba chiricw un legat universal, cu titlu universal sau cu titlu particular, dar in caz de retransmitere prin testament legatul care ar avea acest obiect dterminat nu poate fi decit legat cu titlu particular in toate cazurile. Numai dzn, asadar, declanseaza transmiterea patrimoniului succesoral catre mostenitorii acelei persoane.

Incapacitatile absolute de folosinta sunt urmatoarele; – incapacitatea persoanelor fizice neconcepute pina la data deschiderii succesiunii si succfsiuni persoanelor juridice care nu au luat fiinta. Astfel, aliniatul 1 din art. Manifestarea de vointa revocatorie a testatorului poate fi expresa sau tacita fiind conditionata de capacitatea de a testa a acestuia si de lipsa viciilor de consimtamint. Daca testatorul nu stie sau nu poate sa scrie se va face mentiune despre aceasta, iar in cazul martorilor in mod obligatoriu trebuie sa semneze testamentul cel putin unul dntre ei, iar daca unul nu poate semna se va face mentiune despre cauza acestei neputinte ddan.

  1001 NOTABLE NATIVITIES PDF

dan chirica succesiuni pdf to word

Daca asadar drepturile celorlalti mostenitori legali au la baza legatura de rudenie cu defunctul ale chitica supravietitor izvoresc din calitatea sa de sot. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale. Este ceea ce se cunoaste sub denimirea de rezerva succesorala. Dupa cum rezulta din text pentru ca legatul sa devina caduc, incapacitatea legatarului trebuie sa survina dupa deschiderea mostenirii, dar inainte de predarea legatului.

Situatia este aceeasi si in cazul legatelor universale intrucit potrivit art. Persoanele interesate vor putea dovedi contrariul prin orice mijloc de proba.

Descendentii lui de cujus, pot veni la mostenire, asa cum am vazut, in nume propriu sau prin reprezentare. Semnatura trebuie sa fie de mina. In schimb daca succesiyni a avut doi copii din care unul nedemn si predecedat, copiii acestuia nu vor putea culege mostenirea dupa bunicul lor caci nu-l pot reprezenta, avind in vedere dispozitiile art.

Astfel testametele privilegiate trebuie sa fie semnate de testator, chirrica agentul instrumentator si de catre martori, avind evident forma scrisa.

Drept Civil. Succesiuni – Free Download PDF

Prin cel de al doilea legat s-a revocat tacit primul legat in partea referitoare la nuda proprietate sau la uzufruct. Persoanele juridice, la fel ca si persoanele fizice, au, potrivit legii art. Testamentul autentic mai are avantajul ca un exemplar original se pastreaza la biroul notarului public astfel incit pericolul ca testamentul sa fie sustras sau distrus este mai mic decit la testamentul olograf. In doctrina si practica judiciara sau incercat solutii distincte pentru aceste ipoteze din perspectiva care ne intereseaza aici.